Privacyverklaring

Privacyverklaring Doen en LatenAVG in mijn praktijk – de hoofdlijnen

In mijn praktijk worden door mij diverse persoonsgegevens van je verwerkt. Deze noodzakelijkheid heeft tot doel om de therapeutische behandeling, dossierverplichting en de financiële afhandeling correct te laten verlopen.
Er worden géén persoonsgegevens of persoonlijke gegevens voor andere doeleinden dan genoemde verwerkt of uitgewisseld met derden.
Je gegevens zijn goed beveiligd tegen onbevoegde toegang.
Je gegevens kennen een wettelijk bewaartermijn van 15 jaar.
Je hebt het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van je verwerkt worden. Ook heb je recht op inzage, aanpassing en (gedeeltelijke) verwijdering van die gegevens (voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad).
Informatie aan derden kan alleen worden doorgegeven als jij daar toestemming voor geeft.

 

Nader toegelicht:

1. Je persoonsgegevens in mijn administratie
• Om voor (gedeeltelijke) vergoeding door je ziektekostenverzekering in aanmerking te komen worden er op je nota je persoonsgegevens  vermeld.
• Je persoonsgegevens staan in je dossier (zie punt 2).
• Een kopie van elke nota wordt opgeslagen in een beveiligde computer die niet op een netwerk is aangesloten.

2. Je persoonlijke gegevens in een dossier
• Ik ben door de beroepsorganisaties, zorgverzekeringen en wetgeving verplicht een registratie en dossier bij te houden van je persoonsgegevens.
• Dit dossier bevat aantekeningen die worden bewaard in een afsluitbare lade in de praktijkruimte.
• Je dossier kent een wettelijk bewaartermijn van 15 jaar (vanaf de laatste behandeling).
• Je hebt recht op inzage, aanpassing en (gedeeltelijke) verwijdering van die gegevens (voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad en dit past binnen “goed hulpverlenerschap”).
• Ik val onder het beroepsgeheim. Het beroepsgeheim is de plicht om te zwijgen over feiten en gegevens, die bij het uitoefenen van het beroep bekend raken. Het wordt ook wel zwijgplicht genoemd. Slechts pas na jouw schriftelijke toestemming kunnen bepaalde gegevens met derden gedeeld worden.
• Je bepaalt zelf of het verstandig is of informatie uit het dossier aan derden kan worden doorgegeven. Over de wenselijkheid daarvan kan je hulp en advies bij mij inwinn.
• Er bestaan situaties waarin het beroepsgeheim kan worden doorbroken. Sinds 2013 zijn alle hulpverleners verplicht de meldcode voor huiselijk geweld en kindermishandeling te gebruiken.

3. Je persoonlijke gegevens bij betaling van een consult.
•  Een betaling met contant geld: je naam raakt niet bekend.
• Een betaling via overschrijving per bank vermeldt uiteraard wél je naam op mijn afschriften en on-line bankgegevens, anders zou niet vast te stellen zijn wie geld heeft overgemaakt. Mijn boekhouder kan hierdoor je (achter-)naam in de financiële administratie tegenkomen. Dit geldt tevens voor de belastingdienst in dit geval.

4. Je gegevens op de nota
• Voor elke sessie ontvang je een nota. Wil je in aanmerking komen voor een (gedeeltelijke) vergoeding van de behandeling, dan wil je ziektekostenverzekering een aantal gegevens van je op de nota terugzien wanneer je deze aanlevert. Wanneer  je de nota indient bij je zorgverzekeraar raakt het vragen van hulp (de verrichting) bekend. De inhoud van de behandeling raakt niet bekend, in het kader van het beroepsgeheim wordt hier niet over gecommuniceerd met de vergoedende instantie.
• Wanneer uw je werkgever de nota betaalt, dan raakt je naam en de datum van je bezoek aan de praktijk bekend, maar ook hier geldt dat op de inhoud van de gesprekken beroepsgeheim rust, en dus nooit opvraagbaar is door de betalende partij.
• Een nota voor personal coaching bevat uitsluitend de gegevens die jij of jouw bedrijf daar op vermeld wilt zien, maar geen inhoudelijke informatie over de behandeling.

5. Privacy in de correspondentie
• Ik adviseer je geen persoonlijke gegevens te mailen. Mocht je dit toch willen, dan kan je op https://protonmail.com/nl/signup een gratis basisaccount (met mogelijkheid tot encryptie) maken om op deze wijze de gegevens te kunnen mailen.
• Wanneer je toch persoonlijke gegevens naar het standaard mailadres van de praktijk stuurt, dan wordt je mail met persoonlijke inhoud opgeslagen in je beveiligde dossier, en uit het mailprogramma (ook online) verwijderd.

6. Privacy in de spreekkamer.
• Ik val onder het beroepsgeheim. Het beroepsgeheim is de plicht om te zwijgen over feiten en gegevens van derden, die iemand bij het uitoefenen van zijn beroep te weten is gekomen. Het wordt ook wel zwijgplicht genoemd.
• Soms wordt het beroepsgeheim verbroken. Sinds 2013 zijn alle hulpverleners verplicht de meldcode voor huiselijk geweld en kindermishandeling te gebruiken.
• Er worden geen geluids- of video opnames gemaakt in de spreekkamer. Niet door de therapeut, maar ook niet door de cliënt. Uitzonderingen zijn eventueel mogelijk, maar dienen schriftelijk vastgelegd te worden in een document met handtekening. Dit document wordt opgeslagen in het cliëntendossier.

7. Beveiliging digitale gegevens.
• Beveiliging website: Deze praktijk heeft een SSL certificaat voor de website.
• Mijn WiFi verbinding wordt niet gedeeld met cliënten of andere bezoekers. Ook alle apparatuur (computer, scanner, printer) zijn met degelijke wachtwoorden beveiligd.